วันอังคารที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรมเดือนมกราคม 55

ปรับปรุงป้ายหน้าโรงเรียน เช่น เพิ่มชื่อสำนักงานเขต ปรัชญา คำขวัญ คติธรรม ของโรงเรียน
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 2558 

ร่วมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย


นักเรียนปฐมวัยรับการเคลือบฟันจาก รพสต.บ้านเป้า วันที่ 20 มี.ค. 2555


นักเรียนชั้น ป.6 เรียนวิชาการปรุงอาหาร(ลาบหอย)ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น