วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ประชุมอบรมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
วันที่ 17 มิ.ย. 2554 ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนพุทไธสงพิธีไหว้ครูและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ วันที่ 16 มิ.ย. 2554

วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2554

พระธรรมทูตอบรมธรรมในโรงเรียนวันที่ 13 มิถุนายน 2554
วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ค่ายย่อยที่ 5 อ.พุทไธสง ในงานชุมนุมลูกเสือไทย 100 ปี สดุดีมหาราชา 84 พรรษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม
วันที่ 8-10 มิถุนายน 2554 ณ ค่ายลูกเสือไพรวิจิตร