วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2555

ปรับปรุงสนามเด็กเล่นแห่งใหม่แต่ยังขาดอุปกรณ์เครื่องเล่นอีกมาก
ประชุมกลุ่มโรงเรียนพุทไธสง 1 วันที่ 22 มี.ค. 2555 ณ โรงเรียนวัดท้่าเยี่ยม
เพื่อสรรหาคัดเลือกกรรมการกลุ่มชุดใหม่

ประชุมบุคลากรของโรงเรียน วันที่ 23 มี.ค. 2555วันอังคารที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรมเดือนมกราคม 55

ปรับปรุงป้ายหน้าโรงเรียน เช่น เพิ่มชื่อสำนักงานเขต ปรัชญา คำขวัญ คติธรรม ของโรงเรียน
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 2558 

ร่วมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย


นักเรียนปฐมวัยรับการเคลือบฟันจาก รพสต.บ้านเป้า วันที่ 20 มี.ค. 2555


นักเรียนชั้น ป.6 เรียนวิชาการปรุงอาหาร(ลาบหอย)